Menu Close
อุตสาหกรรม เนื้อสัตว์

อุตสาหกรรม เนื้อสัตว์ 

อุตสาหกรรม เนื้อสัตว์  คือ สาเหตุของวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

เนื้อสัตว์เชิงอุตสาหกรรม ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

 

อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์  ระบบอาหารที่เน้นการผลิตเนื้อสัตว์และนมเชิงอุตสาหกรรมเป็นตัวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 1 ใน 4 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งหมด โดยกว่าร้อยละ 60 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการผลิตอาหารนั้นมาจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องบินทุกชนิดในโลกใบนี้

 
Chickatron 20

 

หากเรายังนิ่งเฉยกับประเด็นนี้ ในปี 2593 ระบบอาหารนี้จะเป็นแหล่งกำเนิดของก๊าซเรือนกระจกมากเป็นสัดส่วนเกินครึ่งของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ถูกปล่อยออกมาจากกิจกรรมของมนุษย์ การเติบโตของทุนที่แลกมาด้วยสิ่งแวดล้อมและชีวิตคน

 

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ของโลกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นส่งผลให้ความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้น ประเทศไทยมีกําลังการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีละประมาณ 5 ล้านตัน (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) เพื่อเป็นอาหารสัตว์สําหรับปศุสัตว์

 

อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ของไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่อันดับสามของโลก ซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจนี้กลับต้องแลกมาด้วยวิกฤตสภาพภูมิอากาศ หมอกควันพิษข้ามพรมแดน การสูญเสียพื้นที่ป่า ปัญหาสุขภาพของคนไทย รวมถึงความไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกรและผู้บริโภค

Pigatron 13 Temp
การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ของ อุตสาหกรรม การผลิตเนื้อสัตว์

 

การกินเนื้อสัตว์กำลังทำให้เราและโลกเจ็บป่วย การผลิตเนื้อสัตว์เชิงอุตสาหกรรม นำไปสู่การทำลายป่าและแหล่งน้ำปนเปื้อนจากของเสียจากสัตว์

 

เมื่อพื้นที่ป่าไม้จำนวนมหาศาลทั่วโลกถูกทำลายเพื่อผลิตเนื้อสัตว์อุตสาหกรรม ก๊าคาร์บอนไดออกไซด์หลายพันล้านตันจะถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเร่งให้เกิดภาวะโลกร้อน ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดูดซับคาร์บอนจากชั้นบรรยากาศ หากเราทำลายป่าจนสูญเสียความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพก็จะไม่สามารถช่วยเราในการต่อกรกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศได้อีกต่อไป

 

Chickatron 20

ปฏิวัติระบบอาหาร! เพื่อต่อกรกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

 

ระบบอาหารที่ยั่งยืน เป็นธรรม และเน้นการผลิตและบริโภคพืชผัก คือ ทางออกของวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อไม่ให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มเกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียส

 

รัฐบาลต้องลงมือดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือกับผลกระทบจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศ โดยต้องมีมาตรการให้อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์มีภาระรับผิดต่อผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เกิดขึ้นในระบบเกษตรพันธสัญญา โดยบริษัทอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ที่เชื่อมโยงต่อการทำลายป่าและก่อหมอกควันพิษตลอดห่วงโซ่อุปทานจะต้องมีภาระรับผิดชอบ 

Temp climate controller
 

กำหนดให้เปิดเผยที่มาของอาหารปศุสัตว์ หันมาสนับสนุนพืชผักผลไม้เพื่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก และยุตินโยบายที่สนับสนุนอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ เพื่อปกป้องความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพของทุกคน

 
 #อุตสาหกรรม #อุตสาหกรรม #อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์  #เนื้อสัตว์ 
 

อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ 

อุตสาหกรรม เนื้อสัตว์  คือ สาเหตุของวิกฤตสภาพภูมิอากาศ
เนื้อสัตว์เชิงอุตสาหกรรม ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
 
อุตสาหกรรม เนื้อสัตว์ ระบบอาหารที่เน้นการผลิตเนื้อสัตว์และนมเชิงอุตสาหกรรมเป็นตัวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 1 ใน 4 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งหมด โดยกว่าร้อยละ 60 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการผลิตอาหารนั้นมาจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องบินทุกชนิดในโลกใบนี้
Chickatron 20
หากเรายังนิ่งเฉยกับประเด็นนี้ ในปี 2593 ระบบอาหารนี้จะเป็นแหล่งกำเนิดของก๊าซเรือนกระจกมากเป็นสัดส่วนเกินครึ่งของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ถูกปล่อยออกมาจากกิจกรรมของมนุษย์ การเติบโตของทุนที่แลกมาด้วยสิ่งแวดล้อมและชีวิตคน
 
ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ของโลกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นส่งผลให้ความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้น ประเทศไทยมีกําลังการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีละประมาณ 5 ล้านตัน (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) เพื่อเป็นอาหารสัตว์สําหรับปศุสัตว์ อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ของไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่อันดับสามของโลก ซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจนี้กลับต้องแลกมาด้วยวิกฤตสภาพภูมิอากาศ หมอกควันพิษข้ามพรมแดน การสูญเสียพื้นที่ป่า ปัญหาสุขภาพของคนไทย รวมถึงความไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกรและผู้บริโภค
Pigatron 13 Temp
การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสัตว์
 
การกินเนื้อสัตว์กำลังทำให้เราและโลกเจ็บป่วย การผลิตเนื้อสัตว์เชิงอุตสาหกรรม นำไปสู่การทำลายป่าและแหล่งน้ำปนเปื้อนจากของเสียจากสัตว์  เมื่อพื้นที่ป่าไม้จำนวนมหาศาลทั่วโลกถูกทำลายเพื่อผลิตเนื้อสัตว์อุตสาหกรรม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หลายพันล้านตันจะถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเร่งให้เกิดภาวะโลกร้อน ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดูดซับคาร์บอนจากชั้นบรรยากาศ หากเราทำลายป่าจนสูญเสียความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพก็จะไม่สามารถช่วยเราในการต่อกรกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศได้อีกต่อไป
 
Chickatron 20
ปฏิวัติระบบอาหาร! เพื่อต่อกรกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ
 
ระบบอาหารที่ยั่งยืน เป็นธรรม และเน้นการผลิตและบริโภคพืชผัก คือ ทางออกของวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อไม่ให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มเกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียส
 
รัฐบาลต้องลงมือดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือกับผลกระทบจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศ โดยต้องมีมาตรการให้อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์มีภาระรับผิดต่อผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เกิดขึ้นในระบบเกษตรพันธสัญญา โดยบริษัทอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ที่เชื่อมโยงต่อการทำลายป่าและก่อหมอกควันพิษตลอดห่วงโซ่อุปทานจะต้องมีภาระรับผิดชอบ 
 

Temp climate controller

กำหนดให้เปิดเผยที่มาของอาหารปศุสัตว์ หันมาสนับสนุนพืชผักผลไม้เพื่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก และยุตินโยบายที่สนับสนุนอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ เพื่อปกป้องความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพของทุกคน
 #อุตสาหกรรม #อุตสาหกรรม #อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์  #เนื้อสัตว์ 
 

อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ 

อุตสาหกรรม เนื้อสัตว์  คือ สาเหตุของวิกฤตสภาพภูมิอากาศ
เนื้อสัตว์เชิงอุตสาหกรรม ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
 
         อุตสาหกรรม เนื้อสัตว์ ระบบอาหารที่เน้นการผลิตเนื้อสัตว์และนมเชิงอุตสาหกรรมเป็นตัวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 1 ใน 4 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งหมด โดยกว่าร้อยละ 60 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการผลิตอาหารนั้นมาจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องบินทุกชนิดในโลกใบนี้
Chickatron 20
 
หากเรายังนิ่งเฉยกับประเด็นนี้ ในปี 2593 ระบบอาหารนี้จะเป็นแหล่งกำเนิดของก๊าซเรือนกระจกมากเป็นสัดส่วนเกินครึ่งของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ถูกปล่อยออกมาจากกิจกรรมของมนุษย์ การเติบโตของทุนที่แลกมาด้วยสิ่งแวดล้อมและชีวิตคน  ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ของโลกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นส่งผลให้ความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้น 
 
ประเทศไทยมีกําลังการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีละประมาณ 5 ล้านตัน (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) เพื่อเป็นอาหารสัตว์สําหรับปศุสัตว์  อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ของไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่อันดับสามของโลก ซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจนี้กลับต้องแลกมาด้วยวิกฤตสภาพภูมิอากาศ หมอกควันพิษข้ามพรมแดน การสูญเสียพื้นที่ป่า ปัญหาสุขภาพของคนไทย รวมถึงความไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกรและผู้บริโภค
Pigatron 13 Temp
การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสัตว์
การกินเนื้อสัตว์กำลังทำให้เราและโลกเจ็บป่วย การผลิตเนื้อสัตว์เชิงอุตสาหกรรม นำไปสู่การทำลายป่าและแหล่งน้ำปนเปื้อนจากของเสียจากสัตว์ เมื่อพื้นที่ป่าไม้จำนวนมหาศาลทั่วโลกถูกทำลายเพื่อผลิตเนื้อสัตว์อุตสาหกรรม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หลายพันล้านตันจะถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเร่งให้เกิดภาวะโลกร้อน ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดูดซับคาร์บอนจากชั้นบรรยากาศ หากเราทำลายป่าจนสูญเสียความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพก็จะไม่สามารถช่วยเราในการต่อกรกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศได้อีกต่อไป
 
Chickatron 20
ปฏิวัติระบบอาหาร! เพื่อต่อกรกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ
 
ระบบอาหารที่ยั่งยืน เป็นธรรม และเน้นการผลิตและบริโภคพืชผัก คือ ทางออกของวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อไม่ให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มเกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียส  รัฐบาลต้องลงมือดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือกับผลกระทบจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศ โดยต้องมีมาตรการให้อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์มีภาระรับผิดต่อผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เกิดขึ้นในระบบเกษตรพันธสัญญา โดยบริษัทอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ที่เชื่อมโยงต่อการทำลายป่าและก่อหมอกควันพิษตลอดห่วงโซ่อุปทานจะต้องมีภาระรับผิดชอบ 
 
กำหนดให้เปิดเผยที่มาของอาหารปศุสัตว์ หันมาสนับสนุนพืชผักผลไม้เพื่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก และยุตินโยบายที่สนับสนุนอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ เพื่อปกป้องความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพของทุกคน
 
 #อุตสาหกรรม #อุตสาหกรรม #อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์  #เนื้อสัตว์ 
 

Controller เปิด ปิด พัดลมในฟาร์ม

        จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถติดตามข้อมูลทั้งหมดภายในเล้า เพื่อให้การบริหารจัดการของคุณ ราบรื่นยิ่งขึ้น Flock Data อีก 1 ฟีเจอร์ที่มีมาใน Temp Chickatron 20 ที่จะช่วยให้คุณสามารถติดตามข้อมูล ทั้งหมด ณ ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นจำนวนไก่/หมูภายในโรงเรือน ปริมาณอาหาร/น้ำที่กินในแต่ละวันน้ำหนักของสัตว์ ณ ปัจจุบัน อัตราการแลกเนื้อ (FCR) โดยข้อมูลทั้งหมด ผู้เลี้ยงสามารถติดตามได้แบบ Rael time อีกทั้งยังมีตารางสรุปข้อมูลทั้งหมด เพื่อให้ผู้เลี้ยงสามารถบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์การเลี้ยง ได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น.

 

Controller เปิด ปิด พัดลมในฟาร์ม

        จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถติดตามข้อมูลทั้งหมดภายในเล้า เพื่อให้การบริหารจัดการของคุณ ราบรื่นยิ่งขึ้น Flock Data อีก 1 ฟีเจอร์ที่มีมาใน Temp Chickatron 20 ที่จะช่วยให้คุณสามารถติดตามข้อมูล ทั้งหมด ณ ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นจำนวนไก่/หมูภายในโรงเรือน ปริมาณอาหาร/น้ำที่กินในแต่ละวันน้ำหนักของสัตว์ ณ ปัจจุบัน อัตราการแลกเนื้อ (FCR) โดยข้อมูลทั้งหมด ผู้เลี้ยงสามารถติดตามได้แบบ Rael time อีกทั้งยังมีตารางสรุปข้อมูลทั้งหมด เพื่อให้ผู้เลี้ยงสามารถบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์การเลี้ยง ได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น.
 

 

Controller เปิด ปิด พัดลมในฟาร์ม

        จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถติดตามข้อมูลทั้งหมดภายในเล้า เพื่อให้การบริหารจัดการของคุณ ราบรื่นยิ่งขึ้น Flock Data อีก 1 ฟีเจอร์ที่มีมาใน Temp Chickatron 20 ที่จะช่วยให้คุณสามารถติดตามข้อมูล ทั้งหมด ณ ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นจำนวนไก่/หมูภายในโรงเรือน ปริมาณอาหาร/น้ำที่กินในแต่ละวันน้ำหนักของสัตว์ ณ ปัจจุบัน อัตราการแลกเนื้อ (FCR) โดยข้อมูลทั้งหมด ผู้เลี้ยงสามารถติดตามได้แบบ Rael time อีกทั้งยังมีตารางสรุปข้อมูลทั้งหมด เพื่อให้ผู้เลี้ยงสามารถบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์การเลี้ยง ได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น.
 
ระบบ ควบคุมสภาพอากาศในโรงเรือน
TempView
Posted in สาระน่ารู้
error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!