Menu Close

 Climate Controller Temp 1200 Plus

 Climate Controller Temp 1200 Plus

คุณสมบัติ Temp 1200 Plus

1. มีจอแสดงแสดงผลตัวเลขของอุณหภูมิหน่วย °C, ตัวเลขแสดงผลของความชื้นสัมพัทธ์หน่วย %RH ความเร็วของพัดลมวันที่เวลาและมีขนาดตัวเลขที่เหมาะสมสามารถเห็นแม้อยู่ในที่แสงสว่างน้อย
2. มีหลอดไฟแสดงสถานการ เปิด –ปิด ของอุปกรณ์ที่ควบคุมต่าง ๆ
3. กล่องควบคุมได้มาตรฐาน IP 56 สามารถป้องกัน น้ำ, ความชื้น และ ฝุ่น
4. ใช้ไฟฟ้า 100~240 VAC 50-60 Hz มีระบบเก็บข้อมูลแม้ว่าไฟฟ้าดับ ข้อมูลจะไม่สูญหาย
5. ตัวเลขแสดงอุณหภูมิ มีความละเอียด 0.1 °C และ ความชื้น 0.1%RH


6. มีระบบปรับแต่งค่า (Recalibrate) ทั้งอุณหภูมิและความชื้น
7. สามารถเก็บข้อมูลค่าสูงสุดและต่ำสุดของอุณหภูมิ(Temperature), ความชื้น(Humidity) ของแต่ละวันย้อนหลังได้ 2 วัน
8. สามารถตั้งโปรแกรมอุณหภูมิสำหรับพัดลม (T-curve) ปั๊มน้ำ (C-curve) ฮีทเตอร์ (H-curve) ตามอายุของสัตว์ที่เลี้ยงได้ 15 ช่วง
9. สามารถตั้งค่าและเปลี่ยนแปลงค่า Diff ของพัดลมทั้ง 12 ตัว ในแต่ละ Stage ทั้ง 15 Stage ทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการ เปิด-ปิด อุณภูมิได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และมีระบบรักษาอุณภูมิ SDC (Smart Duration Control) โดยสามารถ เปิด-ปิด พัดลมตามระดับอุณภูมิที่เปลี่ยนไปในช่วง 1 องศา
10. สามารถเพิ่มการระบายอากาศควบคุมโดยความชื้น, คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และแอมโมเนีย (NH3) ได้ 24 โปรแกรม


11. สามารถเลือกการ เปิด-ปิด พัดลมแบบ ตามช่วงเวลาได้ 24 โปรแกรม
12. สามารถตั้งโปรแกรมอุณหภูมิ ความเร็วลม สูงสุด ต่ำสุดตามอายุสัตว์ที่เลี้ยงได้ 15 ช่วง
13. สามารถแสดงอายุของสัตว์ที่เลี้ยง (Growth Day) ได้ตั้งแต่ 0 – 999 วัน
14. สามารถตั้งโปรแกรม เปิด –ปิด แสงสว่าง (Light) ได้ 24 โปรแกรม
15. มีระบบการแจ้งเตือน เมื่ออุณภูมิสูงหรือต่ำ, เมื่อความชื้นสูงหรือต่ำ และเมื่อเซนเซอร์ผิดปกติAlarm, High/Low Temperature Alarm, High/Low Humidity Alarm and Alarm Sensor)


16. สามารถเก็บข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น การทำงานของพัดลม ปั๊มน้ำ alarm ได้ 1,000 เหตุการณ์ (เก็บข้อมูลทุก ๆ 15 นาที ได้ 10 วัน)
17. มีระบบถ่ายข้อมูลในการควบคุมไปยังเครื่องควบคุมอื่นได้ (Data Loader) เพื่อเป็นการลดเวลาในการป้อนข้อมูลในกรณีมีโรงเรือนหลาย ๆ หลัง (อุปกรณ์เสริม)
18. มีระบบเชื่อมต่อเครือข่ายมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานได้ สูงสุดได้ 30 เครื่องต่อ 1 คอมพิวเตอร์ (Link Data Network)
19. มีระบบหน่วงเวลาการทำงานของเครื่องแต่ละเครื่องเพื่อป้องกันกรณีที่ไฟฟ้าดับเมื่อไฟฟ้ามาแล้วทำให้ระบบสั่งงานพร้อมกันหลายๆ เครื่อง โดยผู้ใช้สามารถตั้งค่าเวลาเพื่อให้เครื่องนับถอยหลังได้
20. มีระบบหน่วงเวลาของการสั่งเปิดพัดลมพร้อม ๆ กันหลาย ๆ ตัว ระบบจะสั่งเปิดพัดลมทีละตัวห่างกัน 3 วินาท

 

คุณสมบัติ Temp 1200 Plus

1. มีจอแสดงแสดงผลตัวเลขของอุณหภูมิหน่วย °C, ตัวเลขแสดงผลของความชื้นสัมพัทธ์หน่วย %RH ความเร็วของพัดลมวันที่เวลาและมีขนาดตัวเลขที่เหมาะสมสามารถเห็นแม้อยู่ในที่แสงสว่างน้อย
2. มีหลอดไฟแสดงสถานการ เปิด –ปิด ของอุปกรณ์ที่ควบคุมต่าง ๆ
3. กล่องควบคุมได้มาตรฐาน IP 56 สามารถป้องกัน น้ำ, ความชื้น และ ฝุ่น
4. ใช้ไฟฟ้า 100~240 VAC 50-60 Hz มีระบบเก็บข้อมูลแม้ว่าไฟฟ้าดับ ข้อมูลจะไม่สูญหาย
5. ตัวเลขแสดงอุณหภูมิ มีความละเอียด 0.1 °C และ ความชื้น 0.1%RH

6. มีระบบปรับแต่งค่า (Recalibrate) ทั้งอุณหภูมิและความชื้น
7. สามารถเก็บข้อมูลค่าสูงสุดและต่ำสุดของอุณหภูมิ(Temperature), ความชื้น(Humidity) ของแต่ละวันย้อนหลังได้ 2 วัน
8. สามารถตั้งโปรแกรมอุณหภูมิสำหรับพัดลม (T-curve) ปั๊มน้ำ (C-curve) ฮีทเตอร์ (H-curve) ตามอายุของสัตว์ที่เลี้ยงได้ 15 ช่วง
9. สามารถตั้งค่าและเปลี่ยนแปลงค่า Diff ของพัดลมทั้ง 12 ตัว ในแต่ละ Stage ทั้ง 15 Stage ทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการ เปิด-ปิด อุณภูมิได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และมีระบบรักษาอุณภูมิ SDC (Smart Duration Control) โดยสามารถ เปิด-ปิด พัดลมตามระดับอุณภูมิที่เปลี่ยนไปในช่วง 1 องศา
10. สามารถเพิ่มการระบายอากาศควบคุมโดยความชื้น, คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และแอมโมเนีย (NH3) ได้ 24 โปรแกรม
11. สามารถเลือกการ เปิด-ปิด พัดลมแบบ ตามช่วงเวลาได้ 24 โปรแกรม
12. สามารถตั้งโปรแกรมอุณหภูมิ ความเร็วลม สูงสุด ต่ำสุดตามอายุสัตว์ที่เลี้ยงได้ 15 ช่วง
13. สามารถแสดงอายุของสัตว์ที่เลี้ยง (Growth Day) ได้ตั้งแต่ 0 – 999 วัน
14. สามารถตั้งโปรแกรม เปิด –ปิด แสงสว่าง (Light) ได้ 24 โปรแกรม

15. มีระบบการแจ้งเตือน เมื่ออุณภูมิสูงหรือต่ำ, เมื่อความชื้นสูงหรือต่ำ และเมื่อเซนเซอร์ผิดปกติAlarm, High/Low Temperature Alarm, High/Low Humidity Alarm and Alarm Sensor)
16. สามารถเก็บข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น การทำงานของพัดลม ปั๊มน้ำ alarm ได้ 1,000 เหตุการณ์ (เก็บข้อมูลทุก ๆ 15 นาที ได้ 10 วัน)
17. มีระบบถ่ายข้อมูลในการควบคุมไปยังเครื่องควบคุมอื่นได้ (Data Loader) เพื่อเป็นการลดเวลาในการป้อนข้อมูลในกรณีมีโรงเรือนหลาย ๆ หลัง (อุปกรณ์เสริม)
18. มีระบบเชื่อมต่อเครือข่ายมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานได้ สูงสุดได้ 30 เครื่องต่อ 1 คอมพิวเตอร์ (Link Data Network)
19. มีระบบหน่วงเวลาการทำงานของเครื่องแต่ละเครื่องเพื่อป้องกันกรณีที่ไฟฟ้าดับเมื่อไฟฟ้ามาแล้วทำให้ระบบสั่งงานพร้อมกันหลายๆ เครื่อง โดยผู้ใช้สามารถตั้งค่าเวลาเพื่อให้เครื่องนับถอยหลังได้
20. มีระบบหน่วงเวลาของการสั่งเปิดพัดลมพร้อม ๆ กันหลาย ๆ ตัว ระบบจะสั่งเปิดพัดลมทีละตัวห่างกัน 3 วินาท

F

คุณสมบัติ Temp 1200 Plus

 
1. มีจอแสดงแสดงผลตัวเลขของอุณหภูมิหน่วย °C, ตัวเลขแสดงผลของความชื้นสัมพัทธ์หน่วย %RH ความเร็วของพัดลมวันที่เวลาและมีขนาดตัวเลขที่เหมาะสมสามารถเห็นแม้อยู่ในที่แสงสว่างน้อย
2. มีหลอดไฟแสดงสถานการ เปิด –ปิด ของอุปกรณ์ที่ควบคุมต่าง ๆ
3. กล่องควบคุมได้มาตรฐาน IP 56 สามารถป้องกัน น้ำ, ความชื้น และ ฝุ่น
4. ใช้ไฟฟ้า 100~240 VAC 50-60 Hz มีระบบเก็บข้อมูลแม้ว่าไฟฟ้าดับ ข้อมูลจะไม่สูญหาย
5. ตัวเลขแสดงอุณหภูมิ มีความละเอียด 0.1 °C และ ความชื้น 0.1%RH
6. มีระบบปรับแต่งค่า (Recalibrate) ทั้งอุณหภูมิและความชื้น
7. สามารถเก็บข้อมูลค่าสูงสุดและต่ำสุดของอุณหภูมิ(Temperature), ความชื้น(Humidity) ของแต่ละวันย้อนหลังได้ 2 วัน
8. สามารถตั้งโปรแกรมอุณหภูมิสำหรับพัดลม (T-curve) ปั๊มน้ำ (C-curve) ฮีทเตอร์ (H-curve) ตามอายุของสัตว์ที่เลี้ยงได้ 15 ช่วง
 

9. สามารถตั้งค่าและเปลี่ยนแปลงค่า Diff ของพัดลมทั้ง 12 ตัว ในแต่ละ Stage ทั้ง 15 Stage ทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการ เปิด-ปิด อุณภูมิได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และมีระบบรักษาอุณภูมิ SDC (Smart Duration Control) โดยสามารถ เปิด-ปิด พัดลมตามระดับอุณภูมิที่เปลี่ยนไปในช่วง 1 องศา
10. สามารถเพิ่มการระบายอากาศควบคุมโดยความชื้น, คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และแอมโมเนีย (NH3) ได้ 24 โปรแกรม
11. สามารถเลือกการ เปิด-ปิด พัดลมแบบ ตามช่วงเวลาได้ 24 โปรแกรม
12. สามารถตั้งโปรแกรมอุณหภูมิ ความเร็วลม สูงสุด ต่ำสุดตามอายุสัตว์ที่เลี้ยงได้ 15 ช่วง
13. สามารถแสดงอายุของสัตว์ที่เลี้ยง (Growth Day) ได้ตั้งแต่ 0 – 999 วัน
14. สามารถตั้งโปรแกรม เปิด –ปิด แสงสว่าง (Light) ได้ 24 โปรแกรม
 

15. มีระบบการแจ้งเตือน เมื่ออุณภูมิสูงหรือต่ำ, เมื่อความชื้นสูงหรือต่ำ และเมื่อเซนเซอร์ผิดปกติAlarm, High/Low Temperature Alarm, High/Low Humidity Alarm and Alarm Sensor)
16. สามารถเก็บข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น การทำงานของพัดลม ปั๊มน้ำ alarm ได้ 1,000 เหตุการณ์ (เก็บข้อมูลทุก ๆ 15 นาที ได้ 10 วัน)
17. มีระบบถ่ายข้อมูลในการควบคุมไปยังเครื่องควบคุมอื่นได้ (Data Loader) เพื่อเป็นการลดเวลาในการป้อนข้อมูลในกรณีมีโรงเรือนหลาย ๆ หลัง (อุปกรณ์เสริม)
18. มีระบบเชื่อมต่อเครือข่ายมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานได้ สูงสุดได้ 30 เครื่องต่อ 1 คอมพิวเตอร์ (Link Data Network)
19. มีระบบหน่วงเวลาการทำงานของเครื่องแต่ละเครื่องเพื่อป้องกันกรณีที่ไฟฟ้าดับเมื่อไฟฟ้ามาแล้วทำให้ระบบสั่งงานพร้อมกันหลายๆ เครื่อง โดยผู้ใช้สามารถตั้งค่าเวลาเพื่อให้เครื่องนับถอยหลังได้
20. มีระบบหน่วงเวลาของการสั่งเปิดพัดลมพร้อม ๆ กันหลาย ๆ ตัว ระบบจะสั่งเปิดพัดลมทีละตัวห่างกัน 3 วินาท

F

Temp 1200 Plus
temp controller

  ฃื่อ-นามสกุล

  รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ*

  เบอร์ติดต่อ

  E-mail

  ชื่อ บริษัท/ฟาร์ม

  จังหวัด

  ประเทศ

  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
  TP Series
  TP 20TP 40TP 54TP 80
  Temp Series
  THS 100 ALTHS 100 HCTemp TF 716Temp 1000 PlusTemp 1200Temp 1200 plusTemp 2003 PlusTemp 100-R6Pigatron 13Fishotron 10Chickatron 20
  R-Tron Series
  R-TronR-Tron 207R-Tron 313R-Tron 612R-Tron 620
  Weight scale
  Silonic-X
  Dimmer
  Dimmer 2000-T
  Alarm
  Alarm 04
  Vaccine temp monitor
  Vaccine temp monitor
  Equipments
  WiFi Converter

  ข้อมูลที่สนใจ
  ใบเสนอราคา
  ข้อมูลสินค้า/Datasheet
  คู่มือ

  .

  error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!