Menu Close

งานปศุสัตว์อินโด 2561 INDO LIVESTOCK 2018

งานปศุสัตว์อินโด 2561 INDO LIVESTOCK 2018

ปศุสัตว์อินโด 2561

INDO LIVESTOCK 2018 งานปศุสัตว์ อาหารสัตว์ & นานาชาติ ครั้งที่ 13 

งานแสดงอุตสาหกรรมประมงจะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 

งานนี้จัดโดย PT Napindo Media Ashatama MEREBO Messe Marketing จะจัดงาน "ยุโรป อเมริกา & ออสเตรเลียพาวิลเลียน  อุทิศให้กับบริษัท สมาคม หอการค้า และสำนักพิมพ์การค้าของภูมิภาคเหล่านี้

 

INDO LIVESTOCK 2018

INDO LIVESTOCK 2018, the 13th International Livestock, Feed & Fisheries Industry Show, will take place July 4-6, 2018. The show is being organized by PT Napindo Media Ashatama. MEREBO Messe Marketing will again organize the "Europe, America & Australia Pavilion" dedicated to companies, associations, chambers and trade press of these regions.

 

ปศุสัตว์อินโด 2561

INDO LIVESTOCK 2018 งานปศุสัตว์ อาหารสัตว์ & นานาชาติ ครั้งที่ 13 
งานแสดงอุตสาหกรรมประมงจะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 
งานนี้จัดโดย PT Napindo Media Ashatama MEREBO Messe Marketing จะจัดงาน "ยุโรป อเมริกา & ออสเตรเลียพาวิลเลียน  อุทิศให้กับบริษัท สมาคม หอการค้า และสำนักพิมพ์การค้าของภูมิภาคเหล่านี้
 
INDO LIVESTOCK 2018
INDO LIVESTOCK 2018, the 13th International Livestock, Feed & Fisheries Industry Show, will take place July 4-6, 2018. The show is being organized by PT Napindo Media Ashatama. MEREBO Messe Marketing will again organize the "Europe, America & Australia Pavilion" dedicated to companies, associations, chambers and trade press of these regions.
 
 
Posted in กิจกรรม

Related Posts

error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!