Menu Close

has been awarded the “White Factory”

รับรางวัล “โรงงานสีขาว”

บริษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม จำกัด ( Siam Water Flame Co.,Ltd ) รับรางวัล “โรงงานสีขาว”
ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะมอบให้กับสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี
รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมในการรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งมีระบบเฝ้าระวังที่ยั่งยืน
ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดีสำหรับพนักงานทุกคน โดยคุณธนพร วัจฉละญาณ เป็นตัวแทนในการรับมอบรางวัลดังกล่าว ซึ่งจัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม

 

บริษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม จำกัด ( Siam Water Flame Co.,Ltd ) ได้มีความตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง โดยการให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในเรื่องการหาแนวทางป้องกันและแก้ไข 

 

เพื่อให้องค์กรปลอดสารเสพติดและเป็นโรงงานสีขาวอย่างแท้จริง ทางสถานประกอบการเองก็ได้มีการจัดกิจกรรมในการรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติดด้วยหลากหลายวิธีการเพื่อให้เข้าถึงความสนใจ ของพนักงานทุกคน ตั้งแต่การให้ความรู้ผ่านป้ายประกาศ / บอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด,

 

การผสมผสานการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดผ่านกิจกรรมกีฬา การแข่งขันการตอบปัญหาที่สนุกสนาน,
การจัดตั้งคณะทำงานที่คอยสอดส่องดูแล มีระบบของการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
และบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ จากการจัดการที่เป็นระบบดังกล่าว

ส่งผลให้เราผ่านการประเมินโรงงานสีขาว โดยบริษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม จำกัด
ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการควบคุมพร้อมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดกับพนักงานอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้เป็นสถานประกอบการที่ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน

 
รับรางวัล “โรงงานสีขาว”
บริษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม จำกัด ( Siam Water Flame Co.,Ltd ) รับรางวัล “โรงงานสีขาว”
ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะมอบให้กับสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี
รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมในการรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งมีระบบเฝ้าระวังที่ยั่งยืน
ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดีสำหรับพนักงานทุกคน โดยคุณธนพร วัจฉละญาณ เป็นตัวแทนในการรับมอบรางวัลดังกล่าว ซึ่งจัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม
 
บริษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม จำกัด ( Siam Water Flame Co.,Ltd ) ได้มีความตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง โดยการให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในเรื่องการหาแนวทางป้องกันและแก้ไข 
 
เพื่อให้องค์กรปลอดสารเสพติดและเป็นโรงงานสีขาวอย่างแท้จริง ทางสถานประกอบการเองก็ได้มีการจัดกิจกรรมในการรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติดด้วยหลากหลายวิธีการเพื่อให้เข้าถึงความสนใจ ของพนักงานทุกคน ตั้งแต่การให้ความรู้ผ่านป้ายประกาศ / บอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด,
 
การผสมผสานการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดผ่านกิจกรรมกีฬา การแข่งขันการตอบปัญหาที่สนุกสนาน,
การจัดตั้งคณะทำงานที่คอยสอดส่องดูแล มีระบบของการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
และบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ จากการจัดการที่เป็นระบบดังกล่าว
ส่งผลให้เราผ่านการประเมินโรงงานสีขาว โดยบริษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม จำกัด
ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการควบคุมพร้อมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดกับพนักงานอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้เป็นสถานประกอบการที่ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน
 

รับรางวัล “โรงงานสีขาว”

บริษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม จำกัด ( Siam Water Flame Co.,Ltd ) รับรางวัล “โรงงานสีขาว”
ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะมอบให้กับสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี
รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมในการรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งมีระบบเฝ้าระวังที่ยั่งยืน
ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดีสำหรับพนักงานทุกคน โดยคุณธนพร วัจฉละญาณ เป็นตัวแทนในการรับมอบรางวัลดังกล่าว ซึ่งจัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม
 
บริษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม จำกัด ( Siam Water Flame Co.,Ltd ) ได้มีความตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง โดยการให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในเรื่องการหาแนวทางป้องกันและแก้ไข 
 
เพื่อให้องค์กรปลอดสารเสพติดและเป็นโรงงานสีขาวอย่างแท้จริง ทางสถานประกอบการเองก็ได้มีการจัดกิจกรรมในการรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติดด้วยหลากหลายวิธีการเพื่อให้เข้าถึงความสนใจ ของพนักงานทุกคน ตั้งแต่การให้ความรู้ผ่านป้ายประกาศ / บอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด,
 
การผสมผสานการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดผ่านกิจกรรมกีฬา การแข่งขันการตอบปัญหาที่สนุกสนาน,
การจัดตั้งคณะทำงานที่คอยสอดส่องดูแล มีระบบของการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
และบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ จากการจัดการที่เป็นระบบดังกล่าว
ส่งผลให้เราผ่านการประเมินโรงงานสีขาว โดยบริษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม จำกัด
ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการควบคุมพร้อมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดกับพนักงานอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้เป็นสถานประกอบการที่ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน
 
Posted in Event 2024

Related Posts

error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!