Menu Close

การควบคุม ปัญหาขาพิการ ไก่เนื้อ

การควบคุมขาพิการในไก่เนื้อ

การควบคุม ปัญหาขาพิการ ใน ไก่เนื้อ   

      การควบคุม ปัญหาขาพิการ ไก่เนื้อ ปัญหาขาพิการ เพิ่มขึ้นตามน้ําหนักไก่ และยังทําให้อัตราการตายสูงขึ้นได้อีกด้วย การควบคุม ปัญหาขาพิการ ต้อง ตรวจสอบคุณภาพพื้น และปรับการจัดการตามความเหมาะสม นอกจากนั้น อาจพิจารณาการเลือกใช้สายพันธุ์ไก่เนื้อที่มี 

 

ปัญหาขาพิการนี้น้อย แม้ว่า โปรแกรมการคัดเลือกทางพันธุกรรมสายพันธุ์ไก่เพื่อควบคุมปัญหาขาพิการกําลังพยายามกัน อย่างหนัก แต่ไก่เนื้อบางสายพันธุ์ยังคงพบปัญหาขาพิการได้มากกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ ซึ่งผู้เลี้ยงสัตว์ปีกต้องพิจารณาตัดสินใจ เลือกให้เหมาะสมกับเป้าหมายการผลิตของตนเอง

Smartlink

ข้อแนะนํา และแนวทางการลดความเครียดจากความร้อนภายในฟาร์ม 

 

สําหรับการเลี้ยง ไก่เนื้อ สมัยใหม่ที่ปรับปรุง สายพันธุ์ให้มีอัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนอาหารที่ดีเยี่ยม แต่กลับเป็นปัจจัยโน้มนําให้เกิดความ ผิดปรกติทางสรีรวิทยาหลายประการ เช่น ภาวะหัวใจเต้นผิดปรกติ ท้องมาน เป็นต้น เมื่อไก่อายุเพิ่มขึ้น ปัจจัยด้านความเครียดชนิดใดก็สามารถกระตุ้นให้เกิดการตายเพิ่ทชึ้นได้การควบคุม

 
 

ความเครียดใน ไก่เนื้อ สามารถปฏิบัติได้เบื้องต้นดังนี้ 

 

1.เตรียมมาตรฐานด้านการจัดการสําหรับการเลี้ยงไก่เนื้อ และฝึกอบรมให้พนักงานเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตาม ได้อย่างเคร่งครัด 

2 ตรวจสอบให้มั่นใจว่า พื้นที่การเลี้ยงภายในโรงเรือน เพียงพอสําหรับสัตว์อยู่อาศัยอย่างสบาย รวมถึง พื้นที่การ ให้อาหาร และน้ํา

3.พยายามให้ไก่คุ้นเคยกับการปรากฏของมนุษย์ และเสียงจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรือน เพื่อไม่ให้ตื่นตกใจ ง่ายจนเกินไป

temp climate controller

4.ตรวจสอบระบบการให้อาหาร น้ํา และการระบายอากาศเป็นประจําทุกวัน เพื่อให้มั่นใจว่า ทํางานได้เป็นปรกติ พิจารณาให้วิตามินและเกลือแร่ที่ช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์ และลดความเครียดได้ 

 

5.ควบคุมโรคติดเชื้อ แม้ว่าไก่เนื้อที่อายุมากขึ้นแล้วจะมีภูมิคุ้มกันต้านทานต่อโรคได้พอสมควร แต่เมื่อเกิดโรคขึ้นก็ จะสร้างความเสียหายอย่างมาก โดยเฉพาะ หากเกิดปัจจัยแทรกซ้อนอื่นๆ รวมเข้าด้วยกัน ดังนั้น พยายามลดปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลลบต่อสถานภาพสุขภาพของไก่ได้ 

 Smartlink

เพื่อลดการตายของไก่เนื้อในช่วงระยะท้าย ควรปฏิบัติตามข้อแนะนําเบื้องต้น 

ดังนี้ 

1. ลูกไก่ที่มีคุณภาพดี จัดซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ 

2. การลงเลี้ยงลูกไก่เนื้อพร้อมกัน อายุเท่ากัน และควรมาจากฟาร์มไก่พันธุ์ฝูงเดียวกัน 

3. อุปกรณ์การให้อาหารและน้ํา คอยดูแลสะอาดอยู่เสมอ ปราศจากรา และสาหร่าย 

4. มาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ ต้องเข้มงวดตลอดเวลาเพื่อป้องกันโรคระบาดในฟาร์ม

 Smartlink

5. ควบคุมสัตว์พาหะนําโรค โดยเฉพาะ นกป่า ไม่ให้มีโอกาสสร้างการปนเปื้อนของเชื้อโรคในอาหารสัตว์ รวมถึง ป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าเข้ามาภายในบริเวณโรงเรือน หรือฟาร์มได้

6. ฝึกอบรมพนักงาน ให้สามารถสังเกตอาการสําคัญของไก่ป่วย เพื่อให้รายงานให้ทราบได้อย่างรวดเร็ว และทัน เหตุการณ์

7. ตรวจสอบภายในโรงเรือนเป็นประจําทุกวัน เพื่อสํารวจไก่ป่วย และตาย การเดินให้เป็นรูปแบบที่แน่นอนทั่วถึง ตลอดทั้งโรงเรือน ลองยืนหรือนั่งลง เพื่อให้ฝูงไก่ค่อยๆ สงบลง แล้วตั้งใจฟังเสียงความผิดปรกติของระบบหายใจ

8. หากมีไก่ตายผิดปรกติ ให้ส่งไก่ตาย หรือไก่ป่วยเพื่อการวินิจฉัยโรค

SIAMWATERFLAME

 

การควบคุม ปัญหาขาพิการ ในไก่เนื้อ

ปัญหาขาพิการเพิ่มขึ้นตามน้ําหนักไก่ และยังทําให้อัตราการตายสูงขึ้นได้อีกด้วย การควบคุมปัญหาขาพิการ ต้อง ตรวจสอบคุณภาพพื้น และปรับการจัดการตามความเหมาะสม นอกจากนั้น อาจพิจารณาการเลือกใช้สายพันธุ์ไก่เนื้อที่มี ปัญหาขาพิการนี้น้อย แม้ว่า โปรแกรมการคัดเลือกทางพันธุกรรมสายพันธุ์ไก่เพื่อควบคุมปัญหาขาพิการกําลังพยายามกัน อย่างหนัก แต่ไก่เนื้อบางสายพันธุ์ยังคงพบปัญหาขาพิการได้มากกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ ซึ่งผู้เลี้ยงสัตว์ปีกต้องพิจารณาตัดสินใจ เลือกให้เหมาะสมกับเป้าหมายการผลิตของตนเอง
Smartlink
ข้อแนะนํา และแนวทางการลดความเครียดจากความร้อนภายในฟาร์ม 
 
สําหรับการเลี้ยงไก่เนื้อสมัยใหม่ที่ปรับปรุง สายพันธุ์ให้มีอัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนอาหารที่ดีเยี่ยม แต่กลับเป็นปัจจัยโน้มนําให้เกิดความ ผิดปรกติทางสรีรวิทยาหลายประการ เช่น ภาวะหัวใจเต้นผิดปรกติ ท้องมาน เป็นต้น เมื่อไก่อายุเพิ่มขึ้น ปัจจัยด้านความเครียดชนิดใดก็สามารถกระตุ้นให้เกิดการตายเพิ่ทชึ้นได้การควบคุม
 
ความเครียดในไก่เนื้อ สามารถปฏิบัติได้เบื้องต้นดังนี้ 
 
1.เตรียมมาตรฐานด้านการจัดการสําหรับการเลี้ยงไก่เนื้อ และฝึกอบรมให้พนักงานเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตาม ได้อย่างเคร่งครัด 
2 ตรวจสอบให้มั่นใจว่า พื้นที่การเลี้ยงภายในโรงเรือน เพียงพอสําหรับสัตว์อยู่อาศัยอย่างสบาย รวมถึง พื้นที่การ ให้อาหาร และน้ํา
3.พยายามให้ไก่คุ้นเคยกับการปรากฏของมนุษย์ และเสียงจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรือน เพื่อไม่ให้ตื่นตกใจ ง่ายจนเกินไป
temp climate controller

4.ตรวจสอบระบบการให้อาหาร น้ํา และการระบายอากาศเป็นประจําทุกวัน เพื่อให้มั่นใจว่า ทํางานได้เป็นปรกติ พิจารณาให้วิตามินและเกลือแร่ที่ช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์ และลดความเครียดได้ 
5.ควบคุมโรคติดเชื้อ แม้ว่าไก่เนื้อที่อายุมากขึ้นแล้วจะมีภูมิคุ้มกันต้านทานต่อโรคได้พอสมควร แต่เมื่อเกิดโรคขึ้นก็ จะสร้างความเสียหายอย่างมาก โดยเฉพาะ หากเกิดปัจจัยแทรกซ้อนอื่นๆ รวมเข้าด้วยกัน ดังนั้น พยายามลดปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลลบต่อสถานภาพสุขภาพของไก่ได้ 
 Smartlink
เพื่อลดการตายของไก่เนื้อในช่วงระยะท้าย ควรปฏิบัติตามข้อแนะนําเบื้องต้น 
 
ดังนี้ 
1. ลูกไก่ที่มีคุณภาพดี จัดซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ 
2. การลงเลี้ยงลูกไก่เนื้อพร้อมกัน อายุเท่ากัน และควรมาจากฟาร์มไก่พันธุ์ฝูงเดียวกัน 
3. อุปกรณ์การให้อาหารและน้ํา คอยดูแลสะอาดอยู่เสมอ ปราศจากรา และสาหร่าย 
4. มาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ ต้องเข้มงวดตลอดเวลาเพื่อป้องกันโรคระบาดในฟาร์ม
 Smartlink
5. ควบคุมสัตว์พาหะนําโรค โดยเฉพาะ นกป่า ไม่ให้มีโอกาสสร้างการปนเปื้อนของเชื้อโรคในอาหารสัตว์ รวมถึง ป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าเข้ามาภายในบริเวณโรงเรือน หรือฟาร์มได้
6. ฝึกอบรมพนักงาน ให้สามารถสังเกตอาการสําคัญของไก่ป่วย เพื่อให้รายงานให้ทราบได้อย่างรวดเร็ว และทัน เหตุการณ์
7. ตรวจสอบภายในโรงเรือนเป็นประจําทุกวัน เพื่อสํารวจไก่ป่วย และตาย การเดินให้เป็นรูปแบบที่แน่นอนทั่วถึง ตลอดทั้งโรงเรือน ลองยืนหรือนั่งลง เพื่อให้ฝูงไก่ค่อยๆ สงบลง แล้วตั้งใจฟังเสียงความผิดปรกติของระบบหายใจ
8. หากมีไก่ตายผิดปรกติ ให้ส่งไก่ตาย หรือไก่ป่วยเพื่อการวินิจฉัยโรค

TEMP CLIMATE CONTROLLER PRODUCTS
SIAMWATERFLAME
 

 

การควบคุม ปัญหาขาพิการ ในไก่เนื้อ

ปัญหาขาพิการเพิ่มขึ้นตามน้ําหนักไก่ และยังทําให้อัตราการตายสูงขึ้นได้อีกด้วย การควบคุมปัญหาขาพิการ ต้อง ตรวจสอบคุณภาพพื้น และปรับการจัดการตามความเหมาะสม นอกจากนั้น อาจพิจารณาการเลือกใช้สายพันธุ์ไก่เนื้อที่มี ปัญหาขาพิการนี้น้อย แม้ว่า โปรแกรมการคัดเลือกทางพันธุกรรมสายพันธุ์ไก่เพื่อควบคุมปัญหาขาพิการกําลังพยายามกัน อย่างหนัก แต่ไก่เนื้อบางสายพันธุ์ยังคงพบปัญหาขาพิการได้มากกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ ซึ่งผู้เลี้ยงสัตว์ปีกต้องพิจารณาตัดสินใจ เลือกให้เหมาะสมกับเป้าหมายการผลิตของตนเอง
Smartlink
ข้อแนะนํา และแนวทางการลดความเครียดจากความร้อนภายในฟาร์ม 
 
สําหรับการเลี้ยงไก่เนื้อสมัยใหม่ที่ปรับปรุง สายพันธุ์ให้มีอัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนอาหารที่ดีเยี่ยม แต่กลับเป็นปัจจัยโน้มนําให้เกิดความ ผิดปรกติทางสรีรวิทยาหลายประการ เช่น ภาวะหัวใจเต้นผิดปรกติ ท้องมาน เป็นต้น เมื่อไก่อายุเพิ่มขึ้น ปัจจัยด้านความเครียดชนิดใดก็สามารถกระตุ้นให้เกิดการตายเพิ่ทชึ้นได้การควบคุม
 
ความเครียดในไก่เนื้อ สามารถปฏิบัติได้เบื้องต้นดังนี้ 
 
1.เตรียมมาตรฐานด้านการจัดการสําหรับการเลี้ยงไก่เนื้อ และฝึกอบรมให้พนักงานเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตาม ได้อย่างเคร่งครัด 
2 ตรวจสอบให้มั่นใจว่า พื้นที่การเลี้ยงภายในโรงเรือน เพียงพอสําหรับสัตว์อยู่อาศัยอย่างสบาย รวมถึง พื้นที่การ ให้อาหาร และน้ํา
3.พยายามให้ไก่คุ้นเคยกับการปรากฏของมนุษย์ และเสียงจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรือน เพื่อไม่ให้ตื่นตกใจ ง่ายจนเกินไป
temp climate controller

4.ตรวจสอบระบบการให้อาหาร น้ํา และการระบายอากาศเป็นประจําทุกวัน เพื่อให้มั่นใจว่า ทํางานได้เป็นปรกติ พิจารณาให้วิตามินและเกลือแร่ที่ช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์ และลดความเครียดได้ 
5.ควบคุมโรคติดเชื้อ แม้ว่าไก่เนื้อที่อายุมากขึ้นแล้วจะมีภูมิคุ้มกันต้านทานต่อโรคได้พอสมควร แต่เมื่อเกิดโรคขึ้นก็ จะสร้างความเสียหายอย่างมาก โดยเฉพาะ หากเกิดปัจจัยแทรกซ้อนอื่นๆ รวมเข้าด้วยกัน ดังนั้น พยายามลดปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลลบต่อสถานภาพสุขภาพของไก่ได้ 
 Smartlink
เพื่อลดการตายของไก่เนื้อในช่วงระยะท้าย ควรปฏิบัติตามข้อแนะนําเบื้องต้น 
 
ดังนี้ 
1. ลูกไก่ที่มีคุณภาพดี จัดซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ 
2. การลงเลี้ยงลูกไก่เนื้อพร้อมกัน อายุเท่ากัน และควรมาจากฟาร์มไก่พันธุ์ฝูงเดียวกัน 
3. อุปกรณ์การให้อาหารและน้ํา คอยดูแลสะอาดอยู่เสมอ ปราศจากรา และสาหร่าย 
4. มาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ ต้องเข้มงวดตลอดเวลาเพื่อป้องกันโรคระบาดในฟาร์ม
 Smartlink
5. ควบคุมสัตว์พาหะนําโรค โดยเฉพาะ นกป่า ไม่ให้มีโอกาสสร้างการปนเปื้อนของเชื้อโรคในอาหารสัตว์ รวมถึง ป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าเข้ามาภายในบริเวณโรงเรือน หรือฟาร์มได้
6. ฝึกอบรมพนักงาน ให้สามารถสังเกตอาการสําคัญของไก่ป่วย เพื่อให้รายงานให้ทราบได้อย่างรวดเร็ว และทัน เหตุการณ์
7. ตรวจสอบภายในโรงเรือนเป็นประจําทุกวัน เพื่อสํารวจไก่ป่วย และตาย การเดินให้เป็นรูปแบบที่แน่นอนทั่วถึง ตลอดทั้งโรงเรือน ลองยืนหรือนั่งลง เพื่อให้ฝูงไก่ค่อยๆ สงบลง แล้วตั้งใจฟังเสียงความผิดปรกติของระบบหายใจ
8. หากมีไก่ตายผิดปรกติ ให้ส่งไก่ตาย หรือไก่ป่วยเพื่อการวินิจฉัยโรค

TEMP CLIMATE CONTROLLER PRODUCTS
SIAMWATERFLAME
 
Posted in สาระน่ารู้
error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!